Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Digitálne účtovníctvo

Digitalne uctovnictvo

Digitálne účtovníctvo

Novela zákona o účtovníctve priniesla od 1.1.2022 viaceré zmeny. Jednou z nich je aj zavedenie digitálneho účtovníctva.

V prvom rade treba povedať, že digitálne účtovníctvo nie je povinné.

Účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, či budú viesť účtovníctvo v elektronickej alebo listinnej podobe.

Samozrejme je možníá aj ich kombinácia. Pri nastavení procesov digitalizácie odporúčame poradiť sa s audítorom, účtovníkom vždy vopred.

Zásadné zmeny od 1.1.2022:

  • upravuje sa spôsob ukladania účtovnej závierky do registra
  • rozširuje sa verejná časť registra
  • dopĺňajú sa podmienky vedenie elektronických dokladov
  • upravujú sa podmienky archivácie dokladov
  • upravujú sa tiež povinné náležitosti účtovného dokladu
  • zmeny nastali aj v ukladaní sankcií.

Podmienky elektronického účtovníctva:

  • skenovanie dokladov možno použiť na transformáciu listinného účtovného záznamu na elektronický účtovný záznam,
  • vlastnoručný podpis bude nahradený elektronickým podpisom, pričom musí byť zachovaná preukázateľnosť osoby, ktorá záznam vyhotovila,
  • pri daňovej kontrole je fyzická osoba povinná sprístupniť ekonomický SW kontrolovaného subjektu a tiež preukázať účtovné prípady,
  • účtovná jednotka je povinná predkladať účtovné záznamy v elektronickej podobe.

Ak sa účtovná jednotka rozhodne aplikovať vyyšie uvedené zmeny v účtovníctve, je povinná vypracovať interný predpis (smernicu), v ktorej bližšie uvedie uchovávanie účtovných dokumentov a tiež presne zadefinuje voľbu dátového nosiča (napríklad USB, pamäťová karta, disk, cloud).

Práca s digitálnym účtovníctvom je výzvou nielen pre účtovníkov, ale aj pre samotných podnikateľov.

Vďaka digitálnemu účtovníctvu je možné zjednodušiť a hlavne zefektívniť komunikáciu a v konečnom dôsledku tak urýchliť potrebné schvaľovacie procesy.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)