Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Elektronická PN

Elaktronicka PN

Elektronická PN

1.časť

Novelou zákona o Sociálnom poistení číslo 125/2022 Z.z., ktorá nadobudne účinnosť 1. júna 2022, sa zavádza elektronické potvrdzovanie dočasných pracovných neschopností – elektronická PN.

Ošetrujúci lekár v prípade dočasných pracovných neschopností (ďalej len DPN) vystavuje potvrdenie o DPN a to vytvorením elektronického záznamu (e-PN) priamo v  systéme elektronického zdravotníctva.

Tu zároveň vyznačí aj poistný vzťah, prípadne určí osobe liečebný režim. Na požiadanie pacienta/osoby vystaví aj potvrdenie o vytvorení elektronického záznamu.

Záznam o e-PN budú všetci ošetrujúci lekári povinní vytvárať od 01.06.2023.

Čiže momentálne sa nachádzame v prechodnom období, ktoré končí dňom 31.5.2023.

V tomto prechodnom období je na rozhodnutí ošetrujúceho lekára, kedy sa zapojí do elektronického systému potvrdzovania DPN.

V praxi sa zrejme budeme stretávať ešte aj s potvrdzovaním DPN v papierovej podobe.

Rovnako tak v prípade technických porúch, výpadku elektrického prúdu a podobne, kedy nebude možné vytvoriť elektronický záznam v IS, je možnosť vytvoriť DPN aj v papierovej podobe.

Povinnosť vzniká všetkým ošetrujúcim lekárom od 1. júna 2023.

Vyššie uvedené sa bude týkať len PN nie OČR, ktoré naďalej zostávajú v papierovej podobe.

Čo sa týka ukončenia pracovných neschopností, tieto rovnako vyznačuje ošetrujúci lekár v informačnom systéme, pričom bude platiť, že ak sa pacient nedostaví na kontrolné vyšetrenie, ktoré určil lekár, týmto dňom sa PN automaticky ukončí.

Ak pacient potrebuje a to s prihliadnutím na danú diagnózu vychádzky, tieto ošetrujúci lekár zaznamenáva tiež v e-PN.

Podstatnou zmenou bude, že ak sa pacient/osoba bude zdržiavať počas DPN na inom mieste ako je miesto trvalého pobytu, túto skutočnosť je pacient/osoba sama povinná oznámiť Sociálnej poisťovni.

Ďalšou zmenou bude, že pacient prepustený z nemocničného ošetrenia už nebude povinný do 3 dní hlásiť sa u svojho ošetrujúceho lekára. Lekár bude v IS vidieť elektronický záznam e-PN a bude dostatočne informovaný o diagnóze pacienta.

Začiatok a koniec DPN bude Sociálna poisťovňa oznamovať zamestnávateľom prostredníctvom systému elektronických služieb.

Rovnako bude Sociálna poisťovňa oznamovať trvanie PN, dôvod vzniku PN, miesto pobytu počas DPN, porušenie liečebného režimu.

Všetky tieto údaje budú po každej zmene zamestnávateľom sprístupnené.

Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k Sociálnej poisťovni Vám prinesieme v nasledujúcom článku.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)