Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Dlžné poistné

Dlžné poistné

Generálny pardon je príležitostný systém oddĺženia.

V súčasnosti prebieha generálny pardon na existujúcom dlhu voči Sociálnej poisťovni.

Dlh voči Sociálnej poisťovni môže vzniknúť v nasledovných prípadoch:

1) za neodvedenie poistného
2) za odvedenie poistného v nižšej sume
3) za odvedenie poistného oneskorene.

Za všetky vyššie uvedené prípady hrozí tak fyzickej ako aj právnickej osobe sankcia v podobe penálov.

Je namieste upozorniť na to, že dlžné poistné nie je možné odpustiť. Poistné sa musí uhradiť v plnej výške. Je možné však odpustiť sankcie v podobe penálov.

Odvody do Sociálnej poisťovne upravuje zákon číslo 461 z roku 2004 Zbierky zákonov v znení neskorších zmien a predpisov. Sociálne poistenie v sebe zahŕňa:

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie (v tom starobné poistenie a invalidné poistenie)
  • Úrazové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti

Vznikom právneho vzťahu vzniká povinnosť tak zamestnancovi ako aj zamestnávateľovi platiť poistné.

U samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie od prvého júla, ak podala táto osoba daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok.

A v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, až od prvého októbra.

Tak fyzické ako aj právnické osoby sú povinné odvádzať pravidelne mesačne poistné do Sociálnej poisťovne.

Ďalej sú povinné presne identifikovať platbu poistného.

Za týmto účelom odporúčame preveriť variabilný a špecifický symbol priamo v Sociálnej poisťovni, ktorá na základe týchto údajov vie platbu správne identifikovať a priradiť.

Poistné sa považuje za zaplatené včas, ak je platba pripísaná najneskôr v deň splatnosti na účet Sociálnej poisťovne vedený v Štátnej pokladnici.

Odvod poistného u samostatne zárobkovo činnej osobe je vždy do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Čo sa týka zamestnancov, za týchto odvádza poistné zamestnávateľ.

Poistné za túto kategóriu zamestnancov je splatné v deň určený na výplatu a ak takýto deň nie je určený platí, že do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Dlh na poistnom môže prerásť až do exekúcie. Ako sme spomenuli už vyššie, dlžné poistné nie je možné odpustiť.

Dlžník však môže požiadať Sociálnu poisťovňu o splátkový kalendár.

Penále predpisuje Sociálna poisťovňa vo výške 0,05% z dlžnej sumy a to za každý deň omeškania.

Rozhodne je lepšie predchádzať dlhom a prípadných exekúciám a snažiť sa dlh splatiť čo najskôr.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)