Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Nevyčerpaná dovolenka

Nevycerpana dovolenka

Nevyčerpaná dovolenka

Pri čerpaní dovolenky platí základné pravidlo, že jej čerpanie určuje a schvaľuje zamestnávateľ.

Povinnosťou personálnej a mzdovej učtárne na prelome rokov je to, že vypracuje ročný prehľad o nároku a o čerpaní dovolenky a to za každého zamestnanca osobitne.

Tento ročný prehľad obsahuje nielen počet dní nároku na dovolenku, ale aj počet dní čerpania dovolenky, prípadného krátenia dovolenky a samozrejme počet dní nevyčerpanej dovolenky.

Zamestnávateľ na prelome rokov určí, či v prípade nevyčerpanej dovolenky pôjde len o prenesenie dovolenky do ďalšie obdobia (kalendárneho roka), alebo či dôjde k preplateniu nevyčerpanej časti dovolenky.

Existujú tri hlavné dôvody, pre ktoré si zamestnanec nevyčerpal dovolenku za kalendárny rok:

1/ ak bol zamestnanec na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
2/ ak pre prekážky v práci (napríklad dlhodobá prácenschopnosť) nemohol vyčerpať dovolenku,
3/ ak zamestnávateľ neurčil čerpanie dovolenky.

V praxi sa najčastejšie stretávame s prípadom preplatenia dovolenky a to vtedy, keď dochádza k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu a zamestnanec už nestihne vyčerpať zostávajúcu alikvotnú časť dovolenky.

Zamestnávateľ je však povinný v zmysle paragrafu 116 ods. 2 Zákonníka práce preplatiť zamestnancovi aj tú časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky. Náhradu za nevyčerpanú dovolenku je zamestnávateľ povinný vyplatiť ešte v decembrovej výplate.

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť vypracovať plán dovoleniek, na základe ktorého by mal určovať čerpanie dovolenky jednotlivým zamestnancom. Samozrejme s prihliadnutím na oprávnené záujmy zamestnancov.

Zamestnávateľ by mal dodržiavať tieto základné pravidlá pri určovaní a čerpaní dovoleniek svojich zamestnancov:

1/ čerpanie dovolenky oznámiť zamestnancovi vopred aspoň 14 dní (so súhlasom zamestnanca môže byť toto obdobie aj kratšie),
2/ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky v dĺžke aspoň štyroch týždňov v bežnom roku (za predpokladu, že má zamestnanec nárok na daný počet dní a nebránia mu žiadne prekážky v práci, pre ktoré nemôže túto dovolenku čerpať),
3/ poskytnúť zamestnancovi dovolenku za kalendárny rok v takom rozsahu, aby ju mohol vyčerpať najenskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak zamestnávateľ neurčí svojim zamestnancom čerpanie dovolenky za predchádzajúci rok do 30. júna, môže o čerpaní tejto dovolenky rozhodnúť sám zamestnanec.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)