Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Elektronická PN – 2. časť

Elaktronicka PN

Elektronická PN

2.časť

Od 1.6.2022 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného zavádza elektronické PN.

Ako to bude prebiehať v praxi?

Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí prenos údajov o dočasných pracovných neschopnostiach (ďalej len DPN) od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa prostredníctvom systému elektronických služieb (SES) zašle zamestnávateľom oznámenie o DPN zamestnanca.

Uvedený postup sa prejaví len vtedy, keď ošetrujúci lekár zaznamená v systéme elektronického zdravotníctva e-PN. Čiže zamestnanec už nebude predkladať PN v papierovej podobe svojmu zamestnávateľovi.

Vznik PN oznamuje Sociálna poisťovňa priamo zamestnávateľovi. Rovnako tak ďalšie rozhodné skutočnosti, ako trvanie PN, ukončenie PN, porušenie liečebného režimu a podobne. Všetky tieto údaje/zmeny oznámi/sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi.

Samozrejme naďalej zostáva povinnosť zamestnanca oznámiť svojmu zamestnávateľovi vznik PN.

Elektronické potvrdenie vzniku PN sa považuje za uplatnenie nároku na náhradu príjmu u zamestnávateľa a v prípade, že PN trvá viac ako 10 dní, považuje sa za žiadosť o nemocenské.

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni pri e-PN sú:

1/ tlačivo PN po 10.dni trvania PN už nepostupuje Sociálnej poisťovni
2/ po 52. týždni PN zamestnanca už neoznamuje prerušenie poistenia Sociálnej poisťovni
3/ do troch dní po 10.dni PN oznamuje na tlačive „Potvrdenie pri vzniku e-PN“ Sociálnej poisťovni číslo účtu zamestnanca, na ktorý sa mu poukazuje mzda, alebo informáciu o tom, že mzda je vyplácaná v hotovosti
4/ posledný deň výkonu práce pred vznikom PN, ak je predpoklad, že zamestnancovi vznikne nárok na nemocenské dávky
5/ pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, zamestnávateľ oznamuje do troch dní odo dňa vyplatenia náhrady príjmu dni, za ktoré bola táto náhrada vyplatená, a na tento účel zamestnávateľ použije tlačivo „Potvrdenie o náhrade príjmu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania“.

Zamestnávateľ bude mať v SES vytvorený prístup k e-PN a to v službe „Odvádzateľ poistného“, kde sa bude nachádzať nová záložka s názvom e-PN.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)