Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Oslobodené príjmy zo závislej činnosti od dane

Oslobodenie od dane

Oslobodené príjmy zo závislej činnosti od dane

Od roku 2020 sa rozšíril okruh príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú oslobodené od dane.

Konkrétne príjmy nájdete v paragrafe 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov číslo 595/2003 Z.z.
Ide napríklad o tieto príjmy zo závislej činnosti bližšie špecifikované v paragrafe 5:
 • Príspevok na vzdelávanie zamestnancov
 • Príspevok za nadštandardné stravovanie zamestnancov
 • Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa
 • Príspevok na poskytnutie nealkoholických nápojov na pracovisku
 • Príspevok na použitie rekreačného, športového, zdravotníckeho zariadenia
 • Príspevok zo sociálneho fondu na lekársku prehliadku (nad zákonný rozsah)
 • Odmeny členov volebných komisií
 • Náhrada príjmu pri práceneschopnosti
 • Náhrada ušlého zárobku vyplatená zamestnancovi, ale len v tom prípade, ak sa pri jej výpočte vychádzalo z priemerného čistého mesačného zárobku
 • Produkty vlastnej výroby v poľnohospodárskych firmách a to najviac do výšky 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov
 • Sociálna výpomoc v úhrne maximálne 2000 eur ročne
 • Iné nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom v maximálnej výške 500 eur za rok od všetkých zamestnávateľov, ale tu pozor, u zamestnávateľa ide v tomto prípade o peňažné prostriedky neuplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
Podľa vyššie uvedeného je oslobodená od dane aj sociálna výpomoc poskytnutá zamestnancom z prostriedkov sociálneho fondu a to v prípade, keď ide o:

1) úmrtie blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti zamestnanca
2) odstránenie alebo zmiernenie následkov živelných udalostí
3) dlhodobú práceneschopnosť zamestnanca, ktorá prekračuje prevažnú časť zdaňovacieho obdobia (čiže viac ako 183 dní v roku).

Najčastejšie sa v praxi stretávame práve s príspevkom pri dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

V úhrne ide o sumu najviac 2000 eur za rok, ktorá môže byť oslobodená len u jedného zamestnávateľa.

To znamená, že príspevok zo sociálneho fondu môže byť vyplatený aj od viacerých zamestnávateľov, ale oslobodenie sa bude vzťahovať len na výpomoc poskytnutú u jedného zamestnávateľa.

Táto skutočnosť sa zohľadní pri ročnom zúčtovaní dane.

Ak sociálna výpomoc bude poskytnutá vo výške viac ako 2000 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad 2000 eur.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)