Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Hranica príjmov pre rok 2023

Hranica prijmov pre rok 2023

Hranica príjmov pre rok 2023

Hranica príjmov, nad ktorú sa samostatne zárobkovo činné osoby stávajú platiteľmi poistných odvodov v Sociálnej poisťovni, bola pre rok 2022 vo výške 7266 eur.

Pre rok 2023 poznáme už novú hranicu a síce 7824 eur.

Táto hranica/výška príjmov bude rozhodujúca pri podávaní daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Na základe výsledkov uvedených v daňovom priznaní vznikne alebo nevznikne samostatne zárobkovočinnej osobe povinnosť platiť poistné odvody.

V prípade, že daňovník (podnikateľ) podáva daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok v riadnej lehote, t.j. do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roku, povinné odvody pri prekročení sledovaných príjmov začne platiť od 1. júla.

Ak však daňovník požiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, či už v lehote do 30. júna alebo pri poberaní príjmov zo zahraničia v lehote do 30. septembra, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne daňovníkovi vzniknú až od 1. októbra.

Nižšie uvádzame fyzické osoby, ktoré sú povinne registrované v Sociálnej poisťovni priamo zo zákona:

1.) zamestnanec, či už s pravidelným príjmom alebo nepravidelným príjmom. Pri zamestnancoch sa nesleduje hranica/výška príjmov, takýto zamestnanec je poistený od prvého dňa v Sociálnej poisťovni na základe vzniku právneho vzťahu,

2.) dohodár, obdobne ako pri zamestnancovi, aj tento typ fyzickej osoby je registrovaný v Sociálnej poisťovni priamo pri vzniku dohody,

3.) samostatne zárobkovočinné osoby, tieto majú povinnosť registrovať sa v Sociálnej poisťovni len vtedy, keď prekročia hranicu/výšku príjmov. Upozorňujeme, že v danom prípade sa nejedná o rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ale o nadobudnuté príjmy v hrubom vyjadrení,

4.) dobrovoľne poistená osoba, ktorá sa rozhodne dobrovoľne registrovať v Sociálnej poisťoni a platiť odvody, a to z rôzych dôvodov, napríklad aj pre poberanie vyššieho materského.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)