Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Inventarizácia I. časť

inventarizacia

Koniec kalendárneho roka je pre všetkých nesmierne náročný a zvlášť pre účtovníkov, audítorov. Každý podnikateľský subjekt má okrem iných povinností tiež povinnosť vykonať a to každoročne k 31.12. inventarizáciu. Zákonom o účtovníctve  č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je upravená časť inventarizácie, konkrétne v § 29 a 30. Keďže často dochádza k zámene resp. nesprávnej interpretácii pojmov inventúry a inventarizácie, v tomto článku si vysvetlíme obidva pojmy.

Inventúra je súčasťou inventarizácie a predstavuje tú časť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov. Pri majetku hmotnej povahy  a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou  inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú   inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.

Ďalším pojmom je inventúrny súpis. Ide o účtovný záznam, ktorý zabezpečuje             preukázateľnosť účtovníctva.

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve  a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:

a)    obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo,
fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
a)    výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov s účtovným stavom,
a)    výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov
b)    meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie
inventarizácie v účtovnej jednotke.

Ak sa skutočný stav nerovná účtovnému vzťahu a tento rozdiel nevie účtovná jednotka preukázať účtovným dokladom, vznikne inventarizačný rozdiel. Ten je účtovná jednotka povinná zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa vykonáva inventarizácia. Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to

a)    manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno
preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
a)    prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno
preukázať účtovným záznamom.

V druhej nadväzujúcej časti vysvetlíme pojem inventarizácie a kroky, ktoré je
potrebné urobiť ešte pred uzatvorením účtovných kníh.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)