Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Povinná a dobrovoľná registrácia DPH

Registracia DPH

Zdaniteľnou osobu je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty určite nie je potrebné účtovným jednotkám zvlášť predstavovať. Je to alfa a omega, alebo teda jeden zo základných zákonov pre účtovníkov, audítorov a podnikateľov vôbec.

Podľa §4 zákona o DPH má povinnosť registrácie tá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. V tomto prípade ide o povinnú registráciu DPH, pričom zdaniteľná osoba podáva daňovému úradu  žiadosť o registráciu pre daň  do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety. Nejde o obrat za predchádzajúci kalendárny rok, sleduje sa 12 predchádzajúcich mesiacov.

Okrem povinnej registrácie pred daň z pridanej hodnoty poznáme aj dobrovoľnú registráciu DPH. Tzn. účtovná jednotka nedosiahla obrat za 12 predchádzajúcich mesiacov v stanovenej výške, alebo napr. novozaložená spoločnosť obchoduje s tovarom rôzneho druhu, kde jej obchodnými partnermi sú spoločnosti, ktoré sú platiteľmi DPH.

Po podaní žiadosti o registráciu pre daň, daňový úrad túto posúdi, zaregistruje, vydá osvedčenie o registrácii pre daň (spravidla do 21 dní) a pridelí právnickej osobe alebo fyzickej osobe identifikačné číslo, ktoré je potrebné udávať na každej faktúre, zmluve, resp. inom doklade.  Dňom uvedeným  v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Existujú však aj špecifické prípady, kedy je zdaniteľná osoba povinná požiadať daňový úrad o registráciu k DPH.

1/ Ide napr. o zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom, je však príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3. V tomto prípade je zdaniteľná osoba  povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby, pričom  žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je už registrovaná pre daň podľa § 7.

2/ Ďalším špecifickým prípadom, kedy je zdaniteľná osoba povinná požiadať o registráciu DPH je vtedy, ak ide o  zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.  Daňovému úradu sa vtedy podáva  žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby, pričom  žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná už pre daň podľa § 7.

V obidvoch prípadoch Daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí  identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)