Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Koniec roka mzdovej účtovníčky

Koniec roka mzdovej uctovnicky

Koniec roka mzdovej účtovníčky

Koniec roka je pre podnikateľov, účtovníkov, mzdárov veľmi náročný.

S koncom roka sa spája totiž veľa povinností a to hlavne preto, že okrem pravidelných mesačných povinností pribudnú v súvislosti so začiatkom nového kalendárneho roka ďalšie povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Tieto povinnosti je treba posudzovať v súčinnosti s viacerými právnymi predpismi.

Je potrebné nastaviť hneď na začiatku kalendárneho roka všetky parametre tak, aby boli v súlade so:

  • zákonom o dani z príjmov
  • zákonom o účtovníctve
  • Zákonníkom práce
  • zákonom o službách zamestnanosti
  • zákonom o zdravotnom poistení
  • zákonom o sociálnom poistení
  • zákonom o sociálnom fonde
  • zákonom o archívoch a registratúrach a podobne

Na prelome rokov účtovník skontroluje všetky vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti.

Tlačí a kontroluje mzdové listy. Realizuje kontrolu čerpania a zostatkov dovoleniek a ich správne preklopenie do nového kalendárneho roku.

Kontroluje preukázateľnosť dokladov pri daňovom bonuse, zvlášť u tých zamestnancov, u ktorých došlo v priebehu roka k zmene rozhodných skutočností.

Mzdový účtovník zrealizuje potrebný výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely, z ktorého potom počíta napríklad náhradu mzdy za dovolenku, náhradu mzdy pri prekážkach v práci, náhradu škody a podobne.

Povinnosťou zamestnávateľov je zamestnávať občanov so zdravotným poistihnutím a to v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva najmenej 20 zamestnancov.

Ak túto povinnosť zamestnávatelia neplnia v danom roku, respektíve nezadali zákazku chránenej dielni, sú povinní uhradiť finančný odvod úradu do 31.marca.

Ďalšou povinnosťou na prelome rokov je evidencia tvorby a čerpania sociálneho fondu. Účtovné jednotky vedú tvorbu a čerpanie sociálneho fondu buď na osobitnom analytickom účte sociálneho fondu alebo na osobitnom účte v banke.

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus sa v priebehu roka 2021 menil.

V súčasnosti máme 3 kategórie detí pre daňový bonus a to s rôznymi výškami súm, ktoré sa budú meniť aj od 1.1.2022.

Rovnako tak dôjde od roku 2022 k zmene výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zmene výšky minimálnej mzdy, zmena nepostihnuteľnej sumy pre zrážky a samozrejme aktuálna zmena v súvislosti so stravovaním zamestnancov.

Všetky tieto zmeny treba nastaviť a skontrolovať hneď pri výpočte výplat za mesiac január 2022.

Ako vidieť, zmien začiatkom kalendárneho roka je skutočne veľa, treba sa na ne pripraviť.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)