Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni

Legislativne zmeny v mzdovej uctarni

Rok 2020 je poznamenaný množstvom legislatívnych zmien, ktoré sa dotkli okrem iného aj mzdového účtovníctva a personalistiky.

Nižšie uvádzame schválené právne predpisy, v ktorých došlo k legislatívnym zmenám a ktoré majú dopad na agendu mzdového účtovníctva a personalistiky:
  1. novela zákona o Sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z., účinnosť od 21.7.2020, od 1.1.2021 a 1.1.2023
  2. novela zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z., účinnosť od 21.7.2020
  3. novela zákona o ochrane zdravia, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z.z., účinnosť od 21.7.2020.

S účinnosťou od 21.7.2020 sa predlžuje lehota na podania evidenčného listu dôchodkového poistenia (ďalej len ELDP) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k ukončeniu právneho vzťahu zamestnanca.

V prípade, že zamestnanec požiada o dôchodok, tu sa lehota nemení, zostáva zachovaná do 8 dní. Lehotu 8 dní je potrebné dodržať i v prípade, že o ELDP požiada Sociálna poisťovňa priamo zamestnávateľa.

Ďalšou zmenou je zrušenie povinnosti odhlasovať sa z registra zamestnávateľov.

Táto zmena bude platiť od 1.1.2021 a bude sa týkať tých zamestnávateľov, ktorí prestali zamestnávať čo i len jedného zamestnanca. Sociálna poisťovňa automaticky odhlási takéhoto zamestnávateľa z registra.

Zásadnou zmenou, ktorú isto uvítajú všetky mzdové účtovníčky a personalisti, bude zmena od 1.1.2021, ktorá sa bude týkať zrušenia povinnosti zamestnávateľa oznamovať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu v údajoch jeho zamestnancov.

Ide napríklad o zmenu osobných údajov (zmena mena, priezviska, trvalého pobytu a podobne) a iných údajov zamestnanca, ktoré má zamestnávateľ povinnosť ešte nahlasovať Sociálnej poisťovni do 31.12.2020 prostredníctvom registračného listu FO.

Významnou zmenou bude aj od 1.1.2021 zrušenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni začiatok a koniec materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca.

S účinnosťou od 21.7.2020 platí, že zamestnávateľ ako kontrolovaný subjekt nemá povinnosť predkladať Sociálnej poisťovni správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zístených kontrolou.

Zrušená je tiež povinnosť zamestnávateľa informovať Sociálnu poisťovňu o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom, ktorí sú zodpovední za zistené nedostatky.

Jediná povinnosť, ktorá zostala na strane zamestnávateľa, je prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a tieto predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)