Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Mzdy na prelome rokov 2020 a 2021

mzdy 2021

Mzdy na prelome rokov 2020 a 2021

Začína najnáročnejšie obdobie a to nielen pre mzdové účtovníčky. Áno, hovoriť budeme o prelome rokov a s tým súvisiacich povinnostiach, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Zamestnávateľ ako platiteľ mzdy a zároveň účtovná jednotka, platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti, platiteľ poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre svojich zamestnancov, má na prelome rokov viacero povinností.
Začneme Zákonníkom práce a nevyčerpanou dovolenkou.

Zamestnávateľ sleduje plán a čerpanie dovolenky svojich zamestnancov a v závere roka robí inventúru dovoleniek, ktorá zabezpečí korektné preklopenie zostatkov nevyčerpanej dovolenky do nového kalendárneho roku.

Podľa ust. §113 Zák.práce platí, že ak zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku pre prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa vyčerpala do konca nasledujúceho kalendárneho roku.

Ak zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky do 30.6. nasledujúceho roku, čerpanie dovolenky si môže zamestnanec určiť sám. Výnimku z čerpania dovolenky majú zamestnanci, ktorí sú dlhodobo PN, respektíve  čerpajú MD a RD.

V danom prípade sa nevyčerpaný zostatok dovolenky (po prípadnom krátení dovolenky v zmysle § 109 Zák.práce) prenáša a to až do obdobia, kedy skončia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Z pohľadu zákona o Zdravotnom poistení má zamestnanec povinnosť nahlásiť svojmu zamestnávateľovi (a tiež svojmu ošetrujúcemu lekárovi) zmenu zdravotnej poistovne, ktorá nastane vždy k 1.januáru nasledujúceho kalendárneho roku.

Zamestnávateľ odhlasuje zamestnancov z pôvodnej zdravotnej poisťovne dňom 31.12. a zároveň prihlasuje zamestnancov do novej zdravotnej poisťovne dňom 1.1. v lehote do 8 dní.

Vo vzťahu k Sociálnej poisťovni nastávajú od 1.1.2021 viaceré zmeny.

Niektoré povinnosti zamestnávateľa v zmysle novely zák. o SP sa odbúravajú. Ide o zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa, konkrétne v registračných listoch zamestnávateľ počnúc 1.1.2021 už nie je povinný oznamovať zmeny zamestnancov ako sú napr. zmena mena, priezviska, stavu, zmena adresy, nástup na MD a pod.

Naďalej však zostáva v platnosti povinnosť zamestnávateľa prihlasovať a odhlasovať svojich zamestnancov, oznamovať začiatok a koniec právneho vzťahu a tiež prerušenie právneho vzťahu (napriklad z titulu nástupu na RD, resp. čerpanie neplateného voľna.

Od roku 2021 začínajú platiť nové identifikačné čísla právneho vzťahu zamestnancov a s tým súvisiaca povinnosť zamestnávateľa komunikovať so SP výhradné prostredníctvom tohoto identifikačného čísla.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov na prelome rokov sa stretávame s nasledovnými povinnosťami:

tlač mzdový listov a výplatných listín, vykonanie ročného zúčtovania daní, potvrdenie o zaplatení dane podľa §50, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.

Začiatkom nového zdaňovacieho obdobia je na mieste vždy kontrola parametrov dôležitá pre správne výpočty miezd v novom období a to aj z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré nastávajú vždy k 1.januáru.

Ide napríklad o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, kontrola zamestnancov s nárokom na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, a tiež kontrola zamestnancov poberajúcich danový bonus na dieťa, u ktorého dochádza v roku 2021 k významných zmenám.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)