Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Nová povinnosť pre všetky firmy od 1.11.2018

Od 1.11.2018 vzniká firmám nová povinnosť zapísať údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra. Z tejto povinnosti sú vyňaté tie firmy, ktoré sú zapísané do registra partnerov verejného sektora. Konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá skutočne ovláda firmu a má prospech z jej činnosti.

Táto povinnosť sa týka teda všetkých firiem zapísaných v obchodnom registri, okrem stanovených výnimiek. Pokiaľ si firma túto povinnosť nesplní, môže jej byť uložená pokuta a to až do výšky 3310 €.

Zápis konečných užívateľov výhod po novom do obchodného registra sa týka:
1/ právnických osôb zapísaných do OR (najmä obchodné spoločnosti a družstvá),
2/ neinvestičných fondov,
3/ neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby
4/ nadácie

Tieto budú povinne zapisovať do príslušných registrov (či už je to obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, alebo register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Vyššie uvedené vyplýva  z novely zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Údaje o konečných užívateľoch výhod podľa novely na rozdiel od údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora nebudú širokej verejnosti voľne prístupné.

Novela nadobudla účinnosť 1. novembra 2018, pričom už založené subjekty majú povinnosť podať návrh na zápis svojich konečných užívateľov výhod najneskôr do 31. decembra 2019. Novovzniknuté subjekty tak urobia hneď pri zápise.

Návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch do svojho príslušného registra bude oslobodený od súdneho a správneho poplatku.
Novela súčasne ustanovuje povinnosť údaje o konečných užívateľoch výhod priebežne aktualizovať.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)