Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zmeny Zákonníka práce od 1.1.2019 – rekreačné poukazy

Táto zmena sa premietla aj do novely zákona o dani z príjmov.

Rekreačné poukazy podľa  § 152a Zákonníka práce sú povinné pre zamestnávateľa, ktorý má viac ako 49 zamestnancov, ak zamestnanec požiada zamestnávateľa, pričom zamestnanec musí mať nepretržitý pracovný pomer najmenej 24 mesiacov. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet za predchádzajúci kalendárny rok.

Dobrovoľné rekreačné poukazy  sú pre zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 49 zamestnancov. Zamestnávateľ môže ale  nemusí to zamestnancom poskytnúť.

Pre uplatnenie rekreačných poukážok je potrebné dodržať niekoľko podmienok:

 • Musí ísť o služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania v SR
 • Pobytový  balík obsahujúci  ubytovanie najmenej 2 prenocovania v SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby alebo iné  služby súvisiace s rekreáciou v SR
 • Organizované  viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin v SR pre dieťa zamestnanca, ktorý navštevuje ZŠ alebo z prvých 4 ročníkov gymnázia s 8-ročným vzdelávacím programomPríspevok môže byť formou rekreačného poukazu, pričom provízia za jeho sprostred-kovanie nesmie presiahnuť viac ako 3 %  alebo  zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie  predložením účtovných dokladov, ktorých  súčasťou musí byť označenie zamestnanca.  Následne zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne.Príspevok je daňovým nákladom pre zamestnávateľa (§ 19/2c  ZDP). Pre zamestnanca  ide o oslobodený príjem (§ 5/7b ZDP), nevstupuje ani do vymeriavacích základov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu.
  Príspevok sa nemôže poskytnúť zo sociálneho fondu.Rekreačný poukaz môže využiť : zamestnanec, jeho manžel-ka, vlastné, zverené dieťa, ktorí sa zúčastňujú na rekreácii.Nárok na uvedené rekreačné poukazy majú aj SZČO s príjmami podľa  § 6/1-2 ZDP, v prípade, že ich činnosť je vykonávaná  najmenej 24 mesiacov.

  Účtovanie rekreačného poukazu je totožné s účtovaním cenín, tj. prostredníctvom účtu 213,  príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % z oprávnených nákladov rekreačného poukazu alebo z predložených dokladov,  na účte 527 v max. výške  275 €/kal. rok.

  Ak má zamestnanec kratší pracovný čas, poskytuje sa mu príspevok v pomernej časti zodpovedajúcom dohodnutému kratšiemu pracovnému času v čase podania žiadosti o tento príspevok.
  Napr. zamestnanec pracuje na polovičný úväzok. Príspevok na rekreáciu  si môže uplatniť vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac 137,50 eur.

  Pár poznámok k novej dani z neživotného poistenia

  Aj keď sa táto daň týka komerčných poisťovní, rovnaké pravidlo sa týka aj podnikateľov, ktorí sa poistia a aj v minulosti poistili v zahraničí napríklad z dôvodu, že žiadaný poistný produkt žiadna slovenská poisťovňa neponúka alebo nikto na Slovensku nepoisťuje,  prípadne ak slovenská spoločnosť zaplatí náklady poistenia alebo ich časť materskej spoločnosti, ktorá sa poistila v treťom štáte. Aj v takom prípade bude osobou povinnou platiť daň slovenská  právnická osoba, ktorá uhradila alebo len zaúčtovala preúčtované náklady poistenia.

  Uvedenú daň prizná na tlačive a oznámi to daňovému úradu, pričom zdaňovacím obdobím je štvrťrok. Daňové priznanie sa podá do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení zdaňovacieho obdobia.

 • Daňové priznanie sa podáva len ak nastane skutočnosť, ktorú je nutné zdaniť.
  SAHESA s.r.o.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)