Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Sankcie a pokuty v správe daní

Daňový úrad je pre väčšinu podnikateľov pomerne veľkým strašiakom. V prípade ohlásenia daňovej kontroly nastáva stres a panika. Pritom nejde o nič mimoriadne. Ak podnikateľ pozná svoje práva a povinnosti, nemá sa čoho báť. Aj keď sa stane, že správca dane uloží nejakú pokutu, nenastáva koniec sveta. Za čo daňový úrad môže uložiť pokutu? Dozviete sa v našom článku.

Pokuty a sankcie v daňovom konaní

Ak správca dane zistí nejaký priestupok pri správe daní, musí podľa daňového poriadku uložiť pokutu. Časy, kedy sa dalo s tetou na daňovom úrade dohodnúť, sú už preč. Napríklad v prípade nepodania daňového priznania, systém správcu dane sám upozorní na povinnosť vyrubenia pokuty.

Správca dane vyrubuje pokuty za dva typy priestupkov. Môže ísť o porušenie zákona peňažnej a nepeňažnej povahy. V prípade, že podáte daňové priznanie, ale neuhradíte daň, ide o porušenia zákona peňažnej povahy. Správca dane v tomto prípade vyrubí pokutu vo forme úroku z omeškania. Úrok z omeškania závisí od výšky základnej úrokovej sadzby ECB. Tá je však stále príliš nízka a tak sa pristúpi k ďalšej možnosti v zákone, ktorou je stanovenie pevného úroku z omeškania. Najčastejšie je týmto úrokom 10% ročne.

Príklad: Daňovník zabudol uhradiť preddavok na daň z príjmov vo výške 10 000 €. Správca dane na to príde po roku. Daňovník tak musí uhradiť úrok z omeškania vo výške 1 000 € (10 % z dlžnej sumy).

Pokuta za nepodanie daňového priznania

Rovnako častým prípadom sú aj pokuty nepeňažnej povahy. Ak sa stane, že daňovník zabudne podať daňové priznanie, automaticky ho čaká pokuta za nepodanie. Týmto pokutám sa nedá vyhnúť. Daňový poriadok stanovuje ich rozmedzie zvyčajne od 30€ vyššie. Dobrou správou je, že absolútna väčšina takýchto pokút sa nachádza na najnižšej možnej hranici.

Takýto typ pokút obvykle znáša za podnikateľa jeho účtovník. Predsa len, zvyčajne ide o chybu účtovníka. Aj podľa tohto spoznáte toho správneho. V prípade zabudnutia podania daňového priznania by mal pokutu znášať ten, kto zapríčinil vyrubenie pokuty.

Úhrnná pokuta

Aj takúto špecialitu ukrýva daňový poriadok. Čo v prípade, ak z nejakého dôvodu nepodáte kontrolný výkaz za celý rok, napríklad z dôvodu, že ste si mysleli, že sa vás povinnosť podávať kontrolný výkaz netýka? Za každé nepodanie by ste mali dostať pokutu 60 €, čo už nie je malá suma. Správca dane má však možnosť uložiť v takomto prípade úhrnnú pokutu, ktorá býva spravidla výrazne nižšia, ako celková suma za všetky správne delikty.

V správe daní vždy platí, že najdôležitejšia je snaha plniť si správne svoje daňové povinnosti a spolupracovať so správcom dane. V prípade, že ako podnikateľ tak postupujete, nemáte sa pri prípadnej daňovej kontrole čoho obávať.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)