Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Novela zákona o DPH od 1.1.2020

Novela zakona o DPH

Novela zákona o DPH, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2020 reaguje na novú smernicu Rady EÚ 2018/1910, ktorá mení doteraz platnú Smernicu 2006/112/E o spoločnom systéme DPH.

Od 1.1.2020 sa zavádzajú spoločné pravidlá, ktorých hlavným cieľom je zjednodušiť a uľahčiť cezhraničné obchodovanie s tovarom. Hlavné zmeny účinné od 1.1.2020 sme zhrnuli do nasledovných štyroch bodov.

1. Zavádza sa nový pojem „call-offstock“.

Ide o povinné úpravy pre všetky členské štáty, na základe ktorej sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom zdaniteľnej osoby (dodávateľa), do iného členského štátu pre účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi (teda zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru) nepovažuje, a to pri splnení ustanovených podmienok, za premiestnenie tovaru do iného členského štátu podľa § 8 ods.4. Viac o režime „call-offstock“ sa dozviete v novom ustanovení § 8a zák. č. 222/2004 Z.z.

2. Pribudlo nové ustanovenie § 13a.

Toto ustanovenie hovorí o reťazových transakciách v rámci EÚ a miestu dodania tovaru.

3. Od 1.1.2020 bola zavedená znížená sadzba DPH pre ubytovacie služby.

Ubytovacími službami podľa ust. § 38 ods.4 sú najmä hotelové služby, turistické služby a iné krátkodobé ubytovacie služby, taktiež ubytovanie v študentských zariadeniach alebo ubytovniach pre robotníkov a pod. za predpokladu, že ubytovanie bude poskytnuté na obdobie kratšie ako 3 mesiace.

4. Oslobodenie od dane pri intrakomunitárnom dodaní.

Pri dodaní tovaru do iného členského štátu môže platiteľ dane uplatniť oslobodenie od dane, ale len vtedy, ak sú splnené hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie od DPH. Jednou z hmotnoprávnych podmienok je to, že nadobúdateľ má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte ako je členský štát, kde sa začala preprava tovaru. Pre oslobodenie od dane je aj dôležité deklarovanie dodania tovaru do iného členského štátu v súhrnnom výkaze.

>> Prečítajte si ďalší článok s názvom: ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)