Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zmeny od roku 2020 vo vzťahu k dôchodcom

dochodci zmena

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č.321/2019 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá upravila právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku ako aj priznanie dôchodku pre účely Sociálnej poisťovne.

Na začiatku považujeme za potrebné zdôrazniť, že dôchodkový vek určuje Sociálna poisťovňa a to na žiadosť poistenca. Od 1.1.2020 sa pri posúdení vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a pre platenie poistného na sociálne poistenie, za deň priznania dôchodku považuje deň vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

To, aké dôsledky bude ma táto účinnosť v praxi, uvádzame v nasledujúcich bodoch:

1/ azda najpodstatnejšou zmenou je zmena v platení poistného za dôchodcov, ktorí zostávajú v pracovnom pomere aj po priznaní dôchodku. Doteraz platilo to, že na účely platenia poistného bol rozhodujúci deň priznania dôchodku. Od 1.1.2020 to bude už deň vydania samostatného rozhodnutia o priznaní dôchodku. Z uvedeného vyplýva podstatná zmena pri podávaní opravných mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne, kedy zamestnávateľ už nebude mať povinnosť podávať opravné mesačné výkazy spätne odo dňa priznania dôchodku, ale len odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

2/ Vyššie uvedená zmena sa rovnako bude vzťahovať aj na invalidných dôchodcov, za ktorých v súčasnosti zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na niektoré druhy poistného odo dňa priznania dôchodku.

3/ SZČO po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku nebudú platiť poistné na invalidné poistenie rovnako tak až odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

V závere uvádzame, že poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti neplatí ten zamestnanec, ktorý má priznaný starobný alebo predčasne starobný dôchodok. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatení ten zamestnanec, ktorý má priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%. Uvedené platí rovnako pre zamestnanca, jeho zamestnávateľa, ale aj SZČO.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)