Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Významné zmeny v oblasti DPH pre rok 2019

Pre rok 2019 platí v oblasti DPH niekoľko významných zmien, ktoré sú riešené v novele zákona o dani z pridanej hodnoty. Týka sa to najmä uvedených bodov:

 1. Ruší sa povinná zábezpeka,  daňový úrad vráti dotknutým subjektom peňažnú zábezpeku najneskôr do 28.2. 2019  v prípade, ak nebola použitá na úhradu nedoplatkov
 2. Pomerné odpočítanie dane v § 54d  je nové, ale týka sa aj starších hnuteľných predmetov a hovorí, že ak sa zmení rozsah použitia hnuteľného majetku s hod-notou nad  3319,39 eur (napr. použije sa aj na oslobodené plnenia), potom je potrebné upraviť DPH v poslednom zdaň. období. Zmena použitia nie je limitovaná, tj. akákoľvek zmena vyvolá úpravu odpočítanej DPH. Uvedené sa časovo testuje 5 rokov.
 3. Úprava sadzby DPH na 10 % pre hotelové, ubytovacie služby a ostatné krátkodobé ubytovacie služby. Týka sa to aj balíka služieb, v ktorom  môže byť zahrnutá strava, wellness a pod. pokiaľ ale sa tieto služby rozdeľujú zvlášť, tak na tieto služby sa uplatní 20 % DPH. Znížená sadzba DPH sa týka služieb vymedzených v prílohe  č. 7a zákona o DPH a podľa kódu ŠKP (CPA): 55.1.-3 a 55.9.  účinnosť zmeny je od 1.1.2019
 4. Mení sa definícia obratu a zavádzajú sa rovnaké podmienky pre určenie obratu, bez ohľadu či zdaniteľná osoba  vedie podvojné alebo jednoduché účtovníctvo
 5. Spresňuje sa definícia poukazu:
 6. a) jednoúčelový poukaz – v čase jeho vystavenia je známe miesto dodania tovaru alebo služieb, ako aj suma a sadzba splatnej dane  DPH – tj. daňová povinnosť DPH vzniká jeho vystavením napr. poukaz na ubytovanie v hoteli určitej hotelovej siete v SR. Bude známe miesto ako aj sadzba DPH (10%). Daňová povinnosť vzniká dňom vydania poukazu \
 7. b) viacúčelový poukaz – nebude známa niektorá zo skutočností (ako pri jednoúčelovom poukaze), v takom prípade budú tieto poukazy predmetom dane až pri ich skutočnosť dodaní tovaru alebo služby. Účinnosť tejto zmeny je posunutá od 1.10.2019  napr. poukaz na ubytovanie v hoteli určitej hotelovej siete v SR  a ČR. V tomto prípade bude  miesto ako aj sadzba DPH známa až dňom výmeny poukazu za službu ubytovania.
 8. vylučuje sa voľba pri predaji stavby určenej na bývanie (oslobodenej od DPH- tj. po piatich rokoch od kolaudácie), pri dodaní takejto stavby určenej na bývanie bude predávajúci povinný upraviť DPH odpočítanú  pri jej obstaraní  (vrátiť DPH do štátneho rozpočtu). Rozhodnutie o účele použitia stavby je určené v kolaudačnom  rozhodnutí. Povinné oslobodenie bude nevýhodné pri predaji rezidenčných nehnuteľností inému platiteľovi.
 9. taktiež sa zrušila voľba zdanenia pri prenájme bytu, rodinného domu alebo apartmánu v bytovom dome – bez ohľadu na postavenie nájomcu, bude platiteľ  vždy povinný uplatniť oslobodenie od DPH, týka sa to aj energii a ostatných služieb spojených s nájmom, rekonštrukcii bytov  a pod. s následnou  povinnosťou upraviť odpočítanú  DPH z obstarávacej ceny nehnuteľnosti (stavby) v zmysle § 54 zákona o DPH. Uvedené sa bude týkať  zmlúv uzatvorených po 31.12.2018
 10. ak sa bude na základe stavebného povolenia rekonštruovať (opravovať) budova, stavba a náklady na stavebné práce budú prestavovať najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác, bude sa  testovať nové päťročné obdobie  oslobodenie od DPH na základe kolaudácie po vykonaní stavebných  zmien  Uvedené sa týka aj zmeny účelu  užívania stavby.
 11. prenos daňovej povinnosti sa neuplatní pri dodaní poľnohos. plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovovaná zjednodušená  faktúra, tj. doklady do 100 eur vr. DPH, ako aj doklady vyhotovované do 1000 eur v hotovosti a 1600 eur inými platobnými prostriedkami vyhotovené cez ERP a virtuálnu RP.
 12. rozširuje sa okruh osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi. Takého oso-by  nemajú nárok na zľavy z ceny tovaru alebo služby, ale pre takého príjemcu  sa musí  uplatniť reálna  hodnota tovaru alebo služby

SAHESA s.r.o.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)