Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Podiely na zisku (dividendy) zo zahraničia

V tomto článku ponúkame prehľad zdaňovania príjmu charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia.

V prípade zmluvného štátu sa postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov.

Zdaňovanie dividend ako aj výška sadzby dane je v týchto zmluvách vymedzená v článku „Dividendy“.

Na to, aby sa zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia mohla uplatniť, je daňovník povinný preukázať platiteľovi príjmu (t.j. zahraničnej spoločnosti), že je daňovým rezidentom SR a to ešte predtým, než mu bude tento príjem vyplatený.
Potvrdenie o rezidencii daňovníkovi vydá miestne príslušný správca dane v SR.
Po skončení zdaňovacieho obdobia je daňovník (rezident SR) povinný uviesť príjem (dividendy) vo svojom daňovom priznaní podanom na území SR a to len vtedy, ak je tento príjem v zmysle zákona o dani z príjmov predmetom dane (teda nie je od dane oslobodený).

Nižšie uvádzame stručný prehľad zdaňovania podielov na zisku (dividendy) v závislosti od toho, v ktorom zdaňovacom období boli vykázané a to nasledovne:

  • vykázané do 31.12.2003 – vyplatené od 01.01.2017 – zdaňovanie sadzbou vo výške 7
  • vykázané za zdaňovacie obdobie rokov 2004 až 2016 – vyplatené počnúc 1.1.2017 – nie sú predmetom dane
  • vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 – tu rozlišujeme 2 sadzby dane a to:

a)    7% (od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu)

b)    35% od daňovníka nezmluvného štátu

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)