Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zahraničná pracovná cesta, Formulár PD A1

V prípade vyslania zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu do štátov EÚ je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a opatrenia MF SR č. 401/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách a tiež v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Azda málo zamestnávateľov vie, že je ich povinnosťou požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o vystavenie formulára PD A1 a to ešte pred vyslaním zamestnanca do štátov EÚ (a to aj krátkodobých pracovných ciest, napr. vodičov).

K žiadosti je potrebné priložiť:
1/ fotokópiu zmluvy na výkon práce v prijímajúcom štáte, ktorú uzatvoril zamestnávateľ so zahraničným subjektom,
2/ cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu
3/ čestné vyhlásenie o preklade dokumentov spísaných v cudzom jazyku (okrem češtiny)
4/ iné doklady (napr. pozvánka na výmenný pobyt, školenie a pod.)

Žiadosť spolu s vyššie uvedenými dokladmi je vhodné doručiť Sociálnej poisťovni v časom predstihu, nakoľko ona ich musí posúdiť a následne vystaviť formulár PD A1.

Originál formulára PD A1 má zamestnanec pri sebe po celú dobu vyslania v štátoch EÚ.

Vyslaný zamestnanec sa preukazuje inštitúciám sociálneho zabezpečenia a iným príslušným orgánom na území prijímajúceho štátu originálom A1, ktorý je potvrdením o tom, že zamestnanec počas celej doby vyslania podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia a teda nemá povinnosť platiť príspevky v inom štáte.
Formulár PD A1 (po splnení stanovených podmienok) sa vystavuje vždy vo vzťahu ku konkrétnej osobe, teda každému zamestnancovi osobitne.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)