Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Povinnosti zemestnávateľa počas pandémie

Počas mimoriadnych opatrení a pandémie koronavírusu má zamestnávateľ povinnosti, ktoré mu vyplývajú nielen zo Zákonníka práce, ale aj zo Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Spoločne sa teraz pozrieme na to, aké preventívne opatrenia je zemestnávateľ povinný vykonať.

Podľa § 55 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak je to nevyhnutné pri karanténnych opatreniach. Samozrejme je nutná vždy písomná dohoda, ak zamestnávateľ preraďuje zamestnanca na inú prácu a iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len BOZP) má zamestnávateľ povinnosť uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP. Zamestnávateľ má povinnosť ponúknuť zamestnancovi prácu z domu, ak to jeho prevádzkové dôvody umožňujú. V prípade, že zamestnávateľ vyžaduje prítomnosť zamestnanca na pracovisku, teda výkon práce na mieste obvyklom, je povinný v záujme BOZP v čase mimoriadnych opatrení prijať opatrenia na zaistenie BOZP. Zamestnávateľ má povinnosť riadiť sa opatreniami, ktoré prijala vláda SR a krízový štáb, ďalej riadiť sa odporúčeniami Ministerstva zdravotníctva a zahraničných veci. V praxi ide o to, aby zamestnancom boli zrušené všetky plánované zahraničné pracovné cesty, a aby zamestnanom boli poskytnuté ochrannné pracovné prostriedky ako sú rúška, respirátory, rukavice, dezinfekčné prostriedky…

Zákonník práce v § 47 ods.3 jasne definuje, že v prípade, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi alebo dobrými mravmi alebo bezprostredne alebo vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb, tento nie je možné považovať a zamestnávateľ ho ani nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti.

V sporných otázkách, napríklad keď zamestnanec odmietne nastúpiť do zamestnania z dôvodu, že sa domnieva, že zamestnávateľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zaistenie BOZP, môže sa obrátiť na zdravotnú pracovnú službu, alebo príslušný inšpektorát práce.

Zdroj: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=297

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)