Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb – pokračovanie

Preddavky na daň z príjmov PO – 2.časť

Platenie preddavkov na daň je upravené v § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov.

Citujem:

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona.

Výška preddavkov na daň ako aj lehoty ich platenia sa určujú teda podľa výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daňovník pri platení preddavkov vychádza vždy zo základu dane.

Za rok 2020 sa základ dane vynásobí sadzbou dane 21% alebo 15%. Rozdielna výška sadzby dane súvisí s tým, v akej výške mala spoločnosť zdaniteľné príjmy. V prípade, že zdaniteľné príjmy spoločnosti neprevýšili sumu 100 000 eur, za rok 2020 je možnosť uplatniť sadzbu dane 15%. Suma vypočítanej dane sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky.

Ak spoločnosť (PO) vznikla uprostred roka, podala daňové priznanie výsledkom ktorého je povinnosť platiť preddavky (či už štvrťročne alebo mesačne), v zmysle ustanovenia §42 ods. 5 zákona o dani z príjmov nemá povinnosť prepočítať svoju daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

To, či daňovník bude povinný platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň, závisí od jeho vyčíslenej dane po podaní daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahne sumu 16600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň a to vždy najneskôr do konca príslušného mesiaca.

Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je v rozmedzí od 5000 eur do 16600 eur, daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň a to vždy najneskôr do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok nie kalendárny, tak vždy najneskôr do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

V závere len pripomíname, že preddavky na daň sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky. Ak pripadne splatnosť preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo sviatok, dňom splatnosti je nasledujúci pracovný deň.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)