Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Ročné zúčtovanie daní vs. daňové priznanie

Ročné zúčtovanie daní

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy za rok 2019 len zo závislej činnosti, môže požiadať zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie k zdaňovaniu príjmov, o vykonanie ročného zúčtovania dane. Lehota pre rok 2019 je do 17.2.2020. Ak tak neurobí, je povinný si svoje daňové povinnosti vysporiadať sám podaním daňového priznania typu A a to v lehote do 31.3.2020. Ak zdaniteľné príjmy za rok 2019 nedosiahli hranicu 1968,68 eur, takýto zamestnanec nemá povinnosť podať daňové priznanie. Je však na zvážení každého daňovníka, či daňové priznanie predsa len nepodá, pretože v niektorých prípadoch môže daňovníkovi vzniknúť preplatok na dani.
Ďalej sa pozrieme na konkrétne prípady, ktoré môžu v praxi nastať a priblížime ako má daňovník (zamestnanec) postupovať:

1/ Ak mal zamestnanec v roku 2019 viacerých zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie k zdaňovaniu príjmov, a v prípade, že nepodpísal toto tlačivo u žiadneho z nich, môže sa rozhodnúť, ktorého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní požiada. Spolu so žiadosťou zamestnanec predkladá aj všetky potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov.

2/ Ak je zamestnanec súčasne aj SZČO, ktorá za rok 2019 nedosahovala príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní za podmienky, že zo svojej podnikateľskej činnosti nevykazuje daňovú stratu.

3/ V praxi sa vyskytnú občas prípady, že zamestnávateľ zanikne (bez právneho nástupcu), vtedy je zamestnanec povinný si svoje daňové povinnosti vysporiadať sám podaním daňového priznania.

4/ V prípade úmrtia zamestnanca, zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Povinnosť podať daňové priznanie sa v tomto prípade vzťahuje na dediča, a ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Lehota na podanie daňového priznania sú 3 kalendárne mesiace odo dňa úmrtia, pričom dedič môže podať žiadosť o predĺženie tejto lehoty.

5/ Ak zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy len časť roka a zvyšný čas bol vedený na úrade práce, môže požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní.

6/ Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, zamestnávateľ mu vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činností za rok 2019 a v lehote do 10.3.2020 mu toto potvrdenie doručí, nakoľko zamestnanec si vysporiada sám svoje daňové povinnosti podaním daňového priznania.

7/ Priamo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania daní môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy 2%, resp. 3% zaplatenej dane fyzickej osoby. Ide o potvrdenie, ktoré je povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie potvrdenia je 15.4.2020.


>> Prečítajte si ďalší článok s názvom: ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)