Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2022

Rozne zuctovanie poistneho

Ročné zúčtovanie zdravotného poistného za rok 2022

Zdravotné poisťovne vykonávajú každoročne ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Toto je upravené v §19 Zákona číslo 580 z roku 2004 Zbierky zákonov o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a tiež vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 159 z roku 2018 Zbierky zákonov o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného.

Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za svojho poistenca.

Ak mal tento poistenec zamestnávateľa, tak aj za tohto zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie vykonáva tá zdravotná poisťovňa, v ktorej bol poistenec v rozhodujúcom období (od 1.1.2022 do 31.12.2022) poistený.

Zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie poistného týmto osobám:

1.  za každú samostatne zárobkovo činnú osobu

2. za zamestnanca, ktorý si uplatňuje odpočitateľnú položku,

3. za každú osobu, ktorá mala iný príjem, napríklad kapitálový, ostatný príjem alebo príjem z dividend,

4. za každú osobu, ktorá sa stala v rozhodujúcom období zdravotne postihnutá,

5. za každú osobu, u ktorej je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude preplatok alebo nedoplatok na poistnom.

Predmetom výpočtu ročného zúčtovania poistného nebudú tieto príjmy:

1. príjem z dohody o brigádnickej práci študenta, príjem z dohody o vykonaní práce, príjem z dohody o pracovnej činnosti starobných, invalidných alebo výsluhových dôchodcov,

2. príjem policajtov a vojakov z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti,

3. príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou,

4. príjem, ktorý je oslobodený od dane.

Pre rok 2022 platí minimálny vymeriavací základ, ktorý je vo výške 6798€.

Maximálny vymeriavací základ nie je určený.

To znamená, že neexistuje žiadny limit a teda do výpočtu ročného zúčtovania poistného vstupujú všetky príjmy a to v plnej výške.

Výnimku tvoria len dividendy, pre ktoré platí maximálny vymeriavací základ vo výške 67980€.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)