Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Účtovné prípady bežného účtovného obdobia

Účtovné prípady bežného účtovného obdobia

Účtovné prípady bežného účtovného obdobia

Na konci zdaňovacieho obdobia je účtovná jednotka povinná doúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím.

Iba tak sa zabezpečí úplnosť účtovníctva. V nasledujúcich bodoch stručne uvedieme, o ktoré účtovné prípady ide:

  1. zaúčtovanie všetkých bankových výpisov, vrátane posledného výpisu zo dňa 31.decembra,
  2. zaúčtovanie interných účtovných dokladov, ktoré časovo a vecne súvisia s bežným obdobím, a to aj napriek tomu, že boli vystavené už v novom účtovnom období,
  3. doúčtovanie tvorby sociálneho fondu, (sociálny fond sa tvorí na ťarchu nákladov, účtuje sa na účte 472 – záväzky zo sociálneho fondu, povinný prídel do fondu sa účtuje v prospech účtu 472 a na ťarchu účtu 527 – zákoné sociálne náklady),
  4. ročné vysporiadanie dane z pridanej hodnoty,
  5. vysporiadanie poskytnutých záloh (preddavkov), napríklad zálohy na pohonné hmoty poskytnuté zamestnancom.

Na zaúčtovanie a vysporiadanie preddavkov by mala mať účtovná jednotka vytvorenú vlastnú smernicu.

V nej musia byť jasne zadefinované zásady poskytovania, ako aj vysporiadania poskytnutých záloh / preddavkov.

Všetky náklady, na ktoré bol preddavok poskytnutý, musia byť zaúčtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Napríklad aj mzdy za mesiac december, vyplaté v nasledujúcom mesiaci január, musia byť zaúčtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)