Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Voľné pracovné miesto

volne pracovne miesto

Voľné pracovné miesto

V dnešnom článku bližšie rozoberieme povinnosť zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesto – miesta.

Ide o povinnosť, ktorú má každý zamestnávateľ a ktorá vyplýva zo zákona číslo 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku zamestnávateľ hlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v tom územnom obvode, v ktorom sa pracovné miesto nachádza.

Táto povinnosť mu vyplýva z paragrafu 62 odsek 6 zákona o službách zamestnanosti.

Voľným pracovným miesto sa rozumie buď novo vytvorené pracovné miesto alebo už existujúce pracovné miesto, ktoré sa stalo voľným.

Tu treba podotknúť, že zákonodarca mal na mysli pracovné miesto obsadené na základe riadnej pracovnej zmluvy, nie dohody.

Povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta sa nevzťahuje na tých zamestnávateľov, ktorí poskytujú údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ako príklad môžeme uviesť pracovné miesta v štátnej službe.

Nižšie uvádzame spôsoby nahlasovania voľných pracovných miest:

  • Osobne na príslušnom úrade
  • Poštou
  • Telefonicky
  • Elektronicky prostredníctvom formulára „Nahláška voľných pracovných miest“
  • Online prostredníctvom portálu www.istp.sk alebo www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Nový portál voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk vznikol od 1.2.2022. Dáva možnosť prihlasovania zvlášť zamestnancom a zvlášť zamestnávateľom.

Zamestnávateľ sa tu prihlasuje pomocou eID, čiže rovnako ako na portál www.slovensko.sk.

Zamestnávateľ môže svoju ohlasovaciu povinnosť splniť aj prostredníctvom portálu www.istp.sk, nakoľko tento portál nezanikol.

Naďalej je možné používať na zverejňovanie pracovných ponúk aj tento portál, keďže má uzatvorenú dohodu o vzájomnej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)