Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zdanenie dividend sa od roku 2017 zmenilo. Ako postupovať?

Zdanenie dividend je veľmi kontroverznou témou. Ide o zdanenie príjmu, ktorý sa vypláca zo zisku, ktorý už bol raz zdanený. Mnoho ľudí tak považuje zdanenie dividend za akúsi formu dvojitého zdanenia. Zdanenie dividend bolo do nášho zákona o dani z príjmov opätovne zavedené od začiatku roka 2017. Aké povinnosti sa týkajú podnikateľov, ktorí si vyplácajú zisky z obchodnej spoločnosti?

Zdanenie nahradilo zdravotné odvody z dividend

Do konca roka 2016 platil zákon, ktorý prikazoval odvádzať zdravotné odvody z vyplatených dividend. Aj keď nešlo o zdanenie dividend, efekt bol ten istý. Príjemca dividendy dostal vyplatenú sumu na svoj účet zníženú o uhradené odvody.

Od roku 2017 zdravotné odvody vo výške 14 % nahradilo zdanenie vo výške 7 %. Aspoň z tohto pohľadu sme sa posunuli správnym smerom. Zdanenie dividend prebieha vo väčšine prípadov zdanením zrážkou. To znamená, že samotná spoločnosť, ktorá vypláca dividendy je povinná zraziť daň z vyplatených dividend.

Za vybratie a odvedenie dane takisto aj hmotne zodpovedá. Príjemca dividend – fyzická osoba tak už vo svojom daňovom priznaní dividendy nepriznáva, nakoľko zdanením zrážkou bola daňová povinnosť vysporiadaná.

Výplata dividendy právnickej osobe

Zdaneniu dividend podliehajú vo väčšine prípadov len fyzické osoby. Ak je prijímateľom dividend právnická osoba, prijaté dividendy nie sú predmetom dane. To neplatí, ak sa dividendy vyplácajú právnickej osobe so sídlom v nezmluvnom štáte (do daňových rajov).

Kedy sa platí daň z dividend

Dividendy sa vyplácajú spoločníkom podľa spoločenskej zmluvy po uzavretí predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením sa môže pristúpiť k výplate dividend jednotlivým spoločníkom. Spoločnosť je povinná zraziť a odviesť daň do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po výplate dividend.

Príklad: Spoločnosť vyplatila dividendy spoločníkom zo zisku za účtovné obdobie 2017 v auguste 2018. Spoločnosť je povinná odviesť zrážkovú daň vo výške 7 % z vyplácaných dividend do 15.9.2018. V tomto istom termíne musí zaslať aj oznámenie o zrazení dane správcovi dane.

Za aké obdobie sa dividendy vyplácajú

Pri výplate dividend a daňových povinnostiach je dôležité skúmať, v ktorom období bol vykázaný zisk určený na rozdelenie spoločníkom. Ak sa napríklad rozdeľuje zisk za rok 2005 až v roku 2018, bude sa v prípade zdanenia postupovať podľa pravidiel platných v roku 2005 (dividendy nebudú predmetom zdanenia a zdravotných odvodov).

Z hľadiska sadzby zdanenia tak nie je vôbec rozhodujúce, v akom období sa reálne zisk vypláca spoločníkom. Obdobie výplaty zisku je však dôležité pre správne posúdenie formy vysporiadania dane. S takýmito konkrétnymi povinnosťami vám radi poradíme.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)