Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Základné náležitosti faktúry

Základné náležitosti faktúry

Základné náležitosti faktúry

Keďže faktúra plní funkciu účtovného dokladu, musí obsahovať určité povinné náležitosti. Tieto si bližšie teraz povieme a to v závislosti od toho, kto vystavuje faktúru.

Či to je fyzická alebo právnická osoba  neplatiteľ DPH, alebo či to je subjekt, ktorý je zároveň platiteľom DPH.

Čo všetko obsahuje faktúra vystavená neplatiteľom DPH?

 • slovné a číselné označenie, že sa jedná o faktúru,
 • označenie účastníkov (dodávateľa aj odberateľa) a to podľa živnostenského alebo obchodného registra, s uvedením ich identifikačných údajov, IČO, DIĆ, prípadne bankové spojenie (ak sa jedná o úhradu prevodom),
 • peňažná suma, cena za jednotku, množstvo, suma celkom k úhrade,
 • dátum vyhotovenia faktúry, 
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, 
 • dátum dodania tovaru alebo služby
 • môže/nemusí obsahovať pečiatku a podpis vystaviteľa.

Čo všetko obsahuje faktúra platiteľa DPH?

 • okrem vyššie uvádzaných náležitostí obsahuje IČ DPH (jednej alebo oboch strán)
 • základ DPH a jednotkovú cenu bez DPH
 • sadzbu DPH, celkovú sumu DPH
 • dátum zdaniteľného plnenia
 • v prípade určitých špecifických prípadov aj označenie napríklad:

“prenesená daňová povinnosť”

“dodanie oslobodené od dane”

“úprava zdaňovacej prirážky”.

Faktúry sa väčšinou vystavujú na základe predchádzajúcich súvisiacich dokladov, napríklad na základe objednávky, cenovej ponuky, zmluvy.

V prípade kontroly daňový úrad vyžaduje tieto podklady ako dôkaz k vykonanej fakturácii. Doba uchovávania faktúr je 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)