Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Závierkové účtovné prípady

Závierkové účtovné prípady

Závierkové účtovné prípady

Daňovník je povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia.

Zároveň daňovníkovi plynie lehota na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok a to v termíne na podanie daňového priznania, čiže do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.

V prípade, že má daňovník posunutú lehotu na podanie daňového priznania, potom v tejto novo určenej lehote, maximálne však do 30. septembra.

Účtovná jednotka je povinná ku dňu zostavenia účtovnej závierky vykonať aj nasledovné závierkové účtové prípady:

1) časové rozlíšenie nákladov a výnosov
2) inventarizačné a kurzové rozdiely
3) tvorba opravných položiek a rezerv
4) účtovanie o dlhodobých záväzkoch, pohľadávkach
5) účtovanie o zvýšení alebo znížení záväzkov…

V praxi sa niekedy stáva, že náklady a výnosy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia v účtovníctve, sa nezahŕňajú do základu dane v zmysle zákona o dani z príjmov.

Výsledok hospodárenia preto upravuje účtovná jednotka o takzvané pripočitateľné a odpočitateľné položky.

V podmienkach Slovenskej republiky pri zisťovaní výsledku hospodárenia uplatňujeme brutto princíp, čo znamená, že výsledok hospodárenia zisťujeme porovnávaním celkových nákladov a celkových výnosov.

Súčasne s nákladmi a výnosmi bežného čtovného obdobia účtovná jednotka vykazuje aj budúce náklady a budúce výnosy.

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. účtujeme o nákladoch a výnosoch v tom účtovnom období, v ktorom vznikli a to bez ohľadu na deň úhrady.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)